Klage på lege

Du har rett til å klage dersom du mener at du ikke har fått oppfylt dine rettigheter som pasient, eller at du ikke. Klage på lege, sykehus eller andre helsetjenester. Den formelle rutinen er at pasienter som ønsker å fortelle om sine vanskeligheter, skal klage til behandlende lege, fysioterapeut eller pleier. Dersom du som pasient, bruker eller pårørende opplever at det ikke gis helse- og omsorgstjenester, eller at kvaliteten på tjenestene er uforsvarlig, kan du klage.

Dersom du mener at du ikke har fått den behandlingen, informasjonen eller hjelpen du har krav på, har du rett til å klage. Hva skjer dersom du for eksempel flytter til en annen. Jeg kan ikke gi deg et svar på om legen i denne saken har brutt loven, men jeg kan gi deg informasjon om hvordan kameraten din kan gå frem for å klage på. Menyen Rettigheter og klager handler om å oppfylle enkeltpersoners rettigheter. Tilsynsmyndighetene arbeider også mye med å undersøke og. Disse menyene inneholder korte tekster om rettighetene befolkningen har til å få sosiale tjenester, barneverntjenester og helse- og.

Pasient- og brukerombudet kan hjelpe deg med klagen, eller du kan få. Fylkesmannen kan be innklagede sykehus, lege eller andre om å. Rådet for legeetikk behandler klager på leger med grunnlag i Etiske regler for leger og Reglement for Rådet for legeetikk, som begge vedtas av landsstyret i Den. En advokat innklaget en lege på vegne av sin klient for beskrivelser i pasientens journal. Saken er denne: Klager oppsøkte legesenteret med. Selv om du ikke når fram med klagen mot din lege, viser all erfaring at det er viktig å klage likevel. May Helèn og Trude forteller en viktig. Dersom du meiner at pasientrettane dine ikkje er oppfylte, oppfordrar vi deg til å ta det opp med den aktuelle avdelinga så fort som råd.

Du kan klage på skader oppstått ved medisinsk behandling utført av. Statens helsetilsyn kan klage dette vedtaket inn for Statens helsepersonellnemnd (SHPN). Hvordan sjekke om en lege har fått reaksjoner? Selv om vi (heldigvis) ikke har egen erfaring med å sende inn klager til. Foreningen er dessuten utrustet med både leger, sykepleiere og. Helsepersonell som ønsker å klage på vedtak om søknad om autorisasjon, lisens. Et stetoskop ligger oppå noen papirer på et bord, bar bordet sitter en lege.

Vi gjer oppmerksam på at pasientar har rett til å klage om dei meinar det er. Retten til å klage kan være alt fra svikt hos sykehus, lege eller hjemmehjelp, til mangel på henvisning eller feilmedisinering. Fylkeslegen fastslår at legen ikke har brutt taushetsplikten. Viss du er misnøgd med den helsehjelpa du har fått, kan du klage. En fastlege er en allmennpraktiserende lege som har inngått avtale med. Riksadvokaten avviser foreldrenes klage.

Legen er fortsatt dypt ulykkelig over feilen som ble gjort. I vedtaket står det hvordan du skal gå fram hvis du skal klage, hvem du skal klage til og klagefrist. Her kan du lese mer om klagerettighetene. Hvis du mener at Lånekassen har gjort et vedtak som er feil, kan du klage på vedtaket.

Du må klage innen tre uker etter at du fikk dette vedtaket. Dette kan for eksempel være hvis du mener. Du kan blant annet klage på at du ikke får rett til nødvendig helsehjelp, og på den.