Hjemmetjenesten

Som datter av en pleietrengende, har jeg vært vitne til slurv og kunnskapsløshet fra ansatte i hjemmetjenesten. Jeg har derfor skrevet 90 råd til. En helt vanlig vakt i hjemmetjenesten. ESTIMERT BEHANDLINGSTID: Du har brukt for mye tid og tiden må innhentes hos andre. Mange kommuner tilbyr også trygghetsalarmtjeneste.

Hjemmetjenesten

Hjemmetjenesten er gratis og reguleres i lov om helsetjenesten i kommunene.

Hjemmehjelp (praktisk bistand), hjemmesykepleie, hjelpemidler, kontakt hjemmetjenesten, aktivitetstid for eldre, trygghetsalarm, forflytning, fritt br. Pleie- og omsorg i hjemmet – hjemmesykepleie. De som jobber i hjemmetjenesten vet at det er bra for helsen at du klarer mest mulig selv. Derfor vil de gi råd, veiledning og tilpasset hjelp for at du skal mestre. Skjema for å søke om tjenester (pdf).

Målet for hjemmetjenesten i Storfjord kommune er å kunne gi deg som trenger det den hjelp og trygghet du trenger for å kunne bo hjemme så.

Hjemmetjenesten

Tjenestens overordnede mål er: Trysil kommune skal. Denne siden inneholder informasjonen for deg som har behov for bistand og pleie, men fortsatt ønsker å bo i ditt eget hjem. Alle som bor eller oppholder seg i kommunen skal ha nødvendig helsehjelp. Hjemmesykepleien gir pleie og omsorg til syke og funksjonshemmede i eget hjem. Den er geografisk inndelt i fire områder med avdelingskontorer på Finnsnes, Gibostad og Rossfjord. Matombringing, hjemmehjelp, hjemmesykepleie, TT-kort, BPA, hverdagsrehabilitering.

Brukere av hjemmetjenesten er hjemmeboende som har behov for. Kommunen har en meget godt utbygd tjeneste med mål om at innbyggerne i Snåsa kommune med særlige hjelpebehov skal kunne bo i eget hjem så lenge som. Inn under hjemmetjenesten tilhører tjenestene hjemmesykepleie og praktisk bistand (hjemmehjelp). Målet er å tilrettelegge en tjeneste som gir bedre forutsetning for å bo hjemme så lenge en ønsker det, og for å forebygge behov for heldøgns.

Vi ønsker at alle skal få god informasjon om våre tjenester og bli behandlet med respekt og høflighet av oss som arbeider her. Leder for hjemmetjenesten: Eldbjørg Nyvoll. Det er i tillegg en egen hjemmetjenesteordning for personer. Avdelingen har Hilseminister og kreftkoordinator. Laboratorietjenester i sykehjem og hjemmetjenester. Kvalitetsforbedring av laboratoriearbeid i sykehjem og hjemmetjenesten (Noklus).

Praktisk bistand, daglige gjøremål. Enheten drifter tjenester som hjemmehjelp, hjemmesykepleie, kommunale utleieboliger med tjenester, omsorgsboliger og. Riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten er ett av innsatsområdene i pasientsikkerhetsprogrammet. Feil bruk av legemidler fører til mange unødige lidelser hvert. Tynset Kommune nytt vakttelefonnummer.

Dette grunnet nytt alarmsystem som er montert opp, og i den forbindelse blir. I henhold til Lov helsetjenesten i kommunene § 2-1: ”Enhver har rett til nødvendig helsehjelp i den kommunen der han.