Festetomt rettigheter

Det vil si at dersom du kjøper hus eller hytte på festetomt innen årets utgang kan du brått få høyere. Svar: Du har rett til å felle trær på din festetomt som om du hadde vært grunneier, men du må. Fester har stort sett de samme rettigheter som om han var eier. Historisk sett har denne ordningen vært gunstig for de som fester, i den forstand at. Ved forlengelse vil festeforholdet løpe videre som før, med alle rettigheter og.

Flere unntak fra retten til innløsing av festetomt. Fra dette utgangspunktet om innløsing kan det følge flere unntak. Et viktig unntak følger av § 34 tredje ledd. Det er en vesentlig forbedring av bortfesterens rettigheter i forhold til.

Som kjøper av festetomt bør man særlig være oppmerksom på hva som er avtalt i festeavtalen om rettigheter og plikter, når festeavtalen løper ut. En festetomt er en del av en landeiendom der det foreligger et leieforhold mellom en. Hvis du skal innløse en festetomt, må du først finne ut om. Typisk er gjerne grunneier har forbeholdt seg retten til å råde over trærne på festetomten. I slike tilfeller kan likevel fester kreve trær felt dersom de hindrer utsikt.

Vi ser et behov for en klargjøring og presisering av hvilke rettigheter og. Enkelt sagt er en festetomt en eiendom hvor én er eier av tomten. Jeg har en festetomt hvor festeavtalen er gått ut og ønsker å løse inn tomten. Har vi noen rettigheter eller kan han gjøre hva han vil? Er det trygt å kjøpe hus og hytte på festetomt? De mest kompliserte sakene dreier seg om festerens rettigheter utover selve festeretten. Hva skal eiendomsmegler gjøre for at salg av festetomt går enklest mulig. Det er viktig å lese festekontrakten nøye for å se hvilke rettigheter som er avtalt.

Som hovedregel er et festeforhold rettslig sett ikke avhengig av hvem som er fester. Ved salg, det vil si overføring av festerett og bygninger, følger alle rettigheter. Tomtefeste er et spørsmål som opptar flere av BoligMentorens medlemmer. Vi ba derfor vår kontaktperson hos Kluge Advokatfirma, advokat. For festere betyr dette at det blir del dyrere å innløse festetomten. Tidligere har ikke mange tenkt så mye på om boligen eller fritidsboligen de. Det er regler for når, og for hvor mye du kan kjøpe festetomten for. Festeren kan kreve å få en festetomt for bolig eller fritidseiendom innløst når det er gått 30 år av festetiden.

Andre praktiske eksempler er spørsmål om tinglysing, kontrakter, regulering av festeavgift, innløsning av festetomt og rettigheter ved skade på bolig. I sommer ble loven endret dit hen at innløsning av festetomt til bolig kan kreves. Tomtefesterforbundet anbefaler at de som har anledning, innløser sine festetomter. For hytter kan en gjøre denne retten gjeldende hvert. Rettighetene til festerne var for sterke, på bekostning av. Retten til innløsning av festetomter gjelder som utgangspunkt for alle festekontrakter for bolighus eller fritidshus hvor 30 år av festtiden er gått. Dommere: Noer, Endresen, Falkanger, Bergsjø, Gjølstad.

Saken gjelder tomtefeste, og reiser spørsmål om festers utbyggingsrett på en. Retten til bortfeste eller til å krevje festeavgift kan ikkje skiljast frå eigedomsretten til festetomta, utan når det gjeld krav på forfalne terminar og når det gjeld. Innløsing av festekontrakt – omgjøring av festetomt til grunneiendom.