Bygge privat vei

Hei, vi skal bygge et nytt hus på ny tomt, og noe av det vi må først er å lage. Veien skal bygges på fjellgrunn (kun tynt overdekke av jord). Skal du lage ny adkomstvei eller annen privat vei, skal dette søkes om. Hvor lang veien skal være, vil påvirke hvordan du skal søke. Jeg lurte på hvilke lover og regler som gjelder ved bygging av privat vei?

Bygge privat vei

Privat vei, internt på egen tomt. Inn til disse tomtene går det en privat vei som selger opparbeidet for 40 år.

Den eksisterende veien er i så dårlig forfatning at den må bygges. I helskjæringer, halvskjæringer og fyllinger består veibredden av kjørebane pluss skulder på begge sider av veien. Når veien er privat, har man plikt til å vedlikeholde den. Jeg skal bygge en forstøtningsmur ut mot vei ( privat vei som velforeningen eier i vårt nabolag) muren blir i naturstein og blir fra 0,7 meter og. Vi (flerer husstander) bor i en privat vei ( dvs vi eier til fram til midt på veien på hver side hele veien ned).

Bygge privat vei

Nå skal det bygges ut i enden av veien og utbygger har. Alle andre vegar eller gater blir i denne lova å rekne for private.

Kommunen kan gjere vedtak om å ta opp privat veg som kommunal veg. Når tømmer eller anna er lagt på offentlig veg utanfor verksemd, bygg, forretning eller liknande. Skal du bygge garasje, avkjørsel, parkeringsplass eller lignende? Ligger eiendommen din langs riks- eller fylkesvei må du huske å sjekke med. Når en privat vei brukes av flere, plikter hver eier, bruker eller den som har bruksrett til veien, å holde den i forsvarlig og brukbar stand.

Dersom ikke annet fremgår i gjeldene reguleringsplan, skal bygningen ha en avstand til nabogrensen som tilsvarer bygningens halve høyde. Tekniske krav til utforming av private avkjørsler fra kommunal vei. Avkjørselen skal legges vinkelrett på den offentlige veien, og den må bygges slik at det blir. Ved midnatt onsdag åpnet en ny privat bomvei rundt bomstasjonen på Sokn i Rennesøy kommune i Rogaland. Bymiljøetaten overtar offentlig regulerte veier til drift, forvaltning og vedlikehold når disse er opparbeidet i tråd med gjeldende reguleringsplaner og godkjente. Kva slags trafikk skal Du bygge vei for. Det er kontaktflaten mellom den offentlige vei og privat eiendom som. En avkjørselstillatelse medfører imidlertid ikke byggetillatelse for tiltak.

Bygge privat vei

Søknaden må være del av en byggesøknad. En søknad om avkjørsel blir vurdert med utgangspunkt i. Kommunen fastsetter størrelsen på avgiften og kan gi vilkår. Bestemmelsen gjelder ved opprettelse av eiendom, ved oppføring av alle typer. Unntak ved utfartsplass, offentlig bygg og lignende. Ja, men avviser veger med lav standard.

Spørsmål: Brøyter dere private veger? Bygge – og aktivitetsforbud langs offentlig veg – dispensasjon.