Bygge garasje avstand til vei

PLASSERE GARASJE NÆRMERE VEI ENN BYGGEGRENSE I. De nye byggereglene gjør at flere nå kan bygge garasjer og andre småbygg uten å. Skal du bygge garasje, avkjørsel, parkeringsplass eller lignende? For kommunale veger har Mandal kommune utarbeidet en retningslinje for garasjer. Hvis porten vender mot veien, skal avstanden til. Avstand til vei er enten regulert med byggegrense (som nevnt ovenfor) eller angitt i veilovens. Reglene for avstand til veg og nabogrense vil håndheves strengere enn hva. Riktig plassering av garasjen krever at du følger en del regler og forskrifter. Byggegrensene er satt til15 meter fra kommunalvei, 15 meter fra fylkesvei.

Tiltakets avstand til offentlig vei må samsvare bestemmelsene i veiloven. Privatpersoner kan også henvende seg til byggesaksvakta i Servicetorget på. Hvis du ønsker å bygge, rive eller endre noe som er i strid med lov, forskrift. Er det behov for å bygge garasjen nærmere grensa enn tillatte en meter må det. Da får du kart som viser vann- og avløpsledninger og bestemmelser som gjelder for eiendommen.

BYA = Bebygd areal, det vil si fotavtrykket på bygget. Garasjen skal plasseres i en avstand av 5 meter vinkelrett mpt veien, hvis ikke annet er. Bygg bod, garasje eller annen bygning uten å søke. Da han skulle bygge garasje ved huset i Øvre Markvei i Tromsø, forsikret han. I realiteten ligger den ganske nyasfalterte veien i god avstand.

Sjekk om du må søke tillatelse for å bygge garasje. Bymiljøetaten om dispensasjon fra avstand til kommunal vei. Dersom du må søke finner du informasjon her. Du finner masse informasjon på Direktoratet for byggkvalitet på knappen under. Bygg uten å søke Informasjonsark om dispensasjon. NKF: Hva må være i orden for at du skal kunne bygge garasje eller små tilbygg uten å. Kommunen skal påse at veglovas bestemmelser om byggegrense og. Garasje plassert parallelt med vei, skal ha en minimumsavstand til. Så stor garasje kan du snart bygge – uten å søke.

For eksempel veilovens regler om avkjøring, avstand til veimidten, frisiktsoner og så videre. Når det ikke er vist en byggegrense mot offentlig veg i reguleringsplanen, skal veglovens avstandsgrense. Vilkår som må oppfylles ved bygging av garasje eller bod. Ta kontakt med kommunal veimyndighet for å få vite krav til avkjøring og avstand i forhold. Bod, uthus, garasjer er frittliggende bygninger for oppbevaring av utstyr. Tiltaket bygges med tilstrekkelig avstand fra offentlig vei, sjø og. Kommunen kan godkjenne plassering av mindre garasje, uthus og lignende mindre tiltak. Garasje, uthus, hobbybod og liknende på inntil 50 m2 kan bygges inntil 1. Husk å sette mål på tiltaket, samt avstand til grense og bebyggelse i nærheten.

Byggteknisk forskrift § 6-3 fastsetter nærmere hvordan avstanden skal måles. Vær også oppmerksom på byggegrenser til offentlig vei, siktkrav m. Oppføring, endring, fjerning og riving m. Garasje må ha lovlig avkjørsel fra offentlig vei og ev. Planlegger du å bygge nærmere nabogrense enn angitt ovenfor, må du få. Søknadsskjema for dispensasjon fra bestemmelser om avstand til vei (PDF 0, 1MB). Bygge garasje, uthus, bod eller lignende. Bygningers avstand fra offentlig vei Anlegg av ledninger osv. Eksempler på dispensasjon: Avstand til grense, byggegrense til offentlig vei, utnyttelse, formålet i gjeldende plan.

Naboens garasje eller uthus kan uten forvarsel bygges nesten helt inntil.